Warunki serwisu

Ważna uwaga: Produkty prezentowane na niniejszej stronie nie są dostępne do sprzedaży internetowej w Polsce. Informacje zawarte na stronie mają charakter jedynie informacyjny.

Wstęp

Canopy Growth Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu to spółka zależna Canopy Growth Corporation, która jest właścicielem i operatorem witryny pod adresem spectrumtherapeutics.com („Witryna”). Wyrazy „my” i „nasz” odnoszą się do spółki macierzystej, Canopy Growth Corporation oraz Canopy Growth Polska Sp. z o.o. Korzystanie z naszej Witryny jest możliwe pod warunkiem spełnienia poniższych warunków („Warunki”). Prosimy o dokładne zapoznanie się z przedstawionymi Warunkami i Polityką Prywatności. Warunki dotyczą wszystkich użytkowników naszej Witryny. Korzystając z naszej Witryny, wyrażasz zgodę na przestrzeganie Warunków i Polityki Prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody na Warunki i/lub naszą Politykę Prywatności powinieneś opuścić naszą Witrynę.

Korzystanie ze strony www.spectrumtherapeutics.com

Korzystając z Witryny, zobowiązujesz się do korzystania z niej jedynie w prawnie uzasadnionych celach, a nie w żadnym celu niezgodnym z prawem, w tym między innymi, z naruszeniem jakichkolwiek przepisów prawa karnego, praw własności intelektualnej, przepisów dotyczących prywatności czy jakichkolwiek innych obowiązujących przepisów i regulacji. Oświadczasz również, że osiągnąłeś co najmniej wiek pełnoletności.

Do korzystania z Witryny konieczne jest posiadanie urządzenia przekazującego dane teleinformatyczne (komputer, smartfon, tablet) z zainstalowaną przeglądarką internetową. Korzystanie z Witryny jest możliwe przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Oświadczasz, że nie będzie zakłócać działania naszej Witryny lub jej zabezpieczeń ani uzyskiwać nieuprawnionego dostępu do naszych systemów. Nie możesz również ingerować w materiały udostępnione w Witrynie.

Korzystając z Witryny i udostępniając nam jakiekolwiek informacje o sobie, upoważniasz nas do gromadzenia, wykorzystywania oraz udostępniania takich informacji zgodnie z naszą Polityką Prywatności.

Przyjmujesz również do wiadomości, że korzystanie z Witryny wiąże się ze zwykłym ryzykiem związanym z możliwością wprowadzenia do twojego systemu teleinformatycznego szkodliwego oprogramowania lub pozyskania i/lub modyfikowania twoich danych. W celu minimalizacji tego ryzyka powinieneś korzystać z powszechnie dostępnych narzędzi, których zadaniem jest ochrona systemu teleinformatycznego (np. programu antywirusowego).

Przeznaczenie inne niż porada lekarska

Informacje przedstawione w Witrynie, w tym między innymi informacje dotyczące różnych szczepów marihuany medycznej oraz ich potencjalnej przydatności w leczeniu różnych chorób, są jedynie informacjami ogólnymi i jako takie nie mogą być traktowane jako porada lekarska ani nie mają zastępować konieczności konsultacji z lekarzem. Przedstawiamy te informacje dla celów informacyjnych. Ostateczne decyzje odnośnie do leczenia i stosowanej terapii podejmuje lekarz prowadzący.

Warunki Ogólne

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług osobie, która narusza niniejsze warunki. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania wszelkich modyfikacji Witryny w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia. Możemy nałożyć dodatkowe ograniczenia lub zasady w zakresie korzystania z naszej Witryny. Zgadzasz się, że nie będziemy ponosili odpowiedzialności wobec niego ani żadnej strony trzeciej za jakąkolwiek modyfikację, zawieszenie lub zaprzestanie funkcjonowania naszej Witryny ani za żadną usługę, zawartość lub funkcję prezentowaną za pośrednictwem naszej Witryny. Tweed Inc. może przenieść niniejsze Warunki na dowolną osobę z dowolnego powodu.

Łącza do witryn stron trzecich

Łącza z witryn poza naszą Witryną oraz do nich są zapewniane jedynie dla wygody użytkownika. Nie przeglądamy, nie aprobujemy, nie zatwierdzamy ani nie kontrolujemy żadnych stron, do których łącza podane są w naszej Witrynie lub które podają łącza do naszej Witryny, ani nie ponosimy odpowiedzialności za żadne z powyższych, ani za treść takich stron, wskazane w nich strony trzecie, ich produkty oraz usługi. Podawanie łączy do jakiejkolwiek innej strony odbywa się na ryzyko użytkownika, a my nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane z takimi działaniami. Tweed nie jest stroną żadnej transakcji pomiędzy użytkownikiem a jakąkolwiek stroną trzecią, w tym jakąkolwiek stroną trzecią zamieszczającą reklamy w naszej Witrynie i nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty lub szkody wynikające z takiej interakcji z jakąkolwiek stroną trzecią. Bez ograniczania powyższych postanowień, jakiekolwiek łącze do komunikatu prasowego, relacji w mediach, strony internetowej giełdy lub relacji analityka strony trzeciej nie powinno być uważane za naszą aprobatę opinii, analizy czy prognoz zawartych w takich materiałach.

Informacje osobowe użytkownika

Więcej informacji na temat sposobu gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania przez Nas Twoich informacji osobowych znajduje się w naszej Polityce prywatności.

Błędy i pominięcia

Należy zwrócić uwagę, że nasza Witryna może zawierać błędy pisarskie lub nieścisłości i może podawać niekompletne bądź nieaktualne informacje. Zastrzegamy sobie prawo do korekty wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia.

Nie zobowiązujemy się do aktualizacji, modyfikacji lub wyjaśniania informacji w naszej Witrynie, z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo.

Możesz składać reklamacje korzystając z formularza kontaktowego udostępnione w Witrynie. Składając reklamację Użytkownik powinien opisać przyczynę reklamacji oraz wskazać swoje dane kontaktowe. Zajmiemy stanowisko w sprawie reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

Zrzeczenie i ograniczenie odpowiedzialności

Przyjmujesz pełną odpowiedzialność oraz ryzyko w odniesieniu do korzystania z naszej Witryny oraz z wszelkich informacji i materiałów zawartych w Witrynie, zapewnianych „w stanie, w jakim się znajdują” bez żadnych gwarancji, oświadczeń czy warunków, wyraźnych lub dorozumianych, wynikających z prawa, zwyczajów handlowych lub przebiegu transakcji handlowych , w tym między innymi gwarancji lub warunków dotyczących dostępności, dokładności, kompletności czy przydatności treści lub informacji, nieprzerwanego dostępu czy przydatności do określonego celu. Nie gwarantujemy, że nasza Witryna, jej działanie lub udostępnione materiały , będą zapewniane na czas, w sposób bezpieczny, nieprzerwany czy wolny od błędów, że wady będą naprawiane lub że nasza Witryna lub serwery, które udostępniają naszą Witrynę, będą wolne od wirusów i innego szkodliwego oprogramowania.

Zrzeczenie się prawa

Niewykonanie bądź niewyegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie stanowiło zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Nasze zrzeczenie się niedopełnienia danego zobowiązania nie będzie stanowiło zrzeczenia się kolejnego takiego niedopełnienia. Żadne zrzeczenie się z naszej strony nie ma mocy obowiązującej, jeśli nie zostało przekazane użytkownikowi w formie pisemnej.

Nagłówki

Wszelkie nagłówki oraz tytuły umieszczono w niniejszym dokumencie jedynie w celu ułatwienia orientacji.

Klauzula salwatoryjna

Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków nadal będą ważne i wykonalne.

Prawo właściwe

Wszelkie spory wynikające lub związane z dostępem lub korzystaniem z naszej Witryny będą rozwiązywane zgodnie z prawem obowiązującym w prowincji Ontario bez względu na jego zasady dotyczące konfliktu przepisów prawa (prawa kolizyjnego). Wszelkie takie powództwa, muszą być kierowane do sądów w miejscowości Smiths Falls, prowincja Ontario. Powyższe nie dotyczy sporów, których drugą stroną jest konsument. W takich przypadkach spór zostanie poddany rozstrzygnięciu sądu właściwemu według miejsca zamieszkania konsumenta.